A SZEGZÁRD VETERÁN VEGYÉSZEK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA

(hatályos: 2024. január 01-től)

A Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései alapján működő jogi személyiség nélküli egyszerű civil társaság jellegét tekintve olyan demokratikus, virtuális baráti közösség, amely Szekszárd város katonahagyományait ápoló- és művelődési tevékenységet kíván folytatni.

I.

 A TÁRSASÁG ADATAI

1.§. (1) A Társaság neve: SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága

          rövidített neve: SZVVBT

angol elnevezése: Friendly Society of Veteran Chemical Defense Soldiers SZEGZÁRD

(2) A Társaság alapítási ideje: 2017. július 20.

(3) A Társaság székhelye: 1202 Budapest, Debrecen utca 22.,

                         levelezési címe: 7370 Meződ, Ságvári utca 6.

(4) A Társaság logója:

(5) A Társaság adószáma: 21775002-1-43

(6) A Társaság bankszámla száma:11731111-23144613

(7) A Társaság tényleges szervezeti élete esetleges, rendezvény-orientált.

 

II.

A TÁRSASÁG CÉLKITŰZÉSEI

2.§. (1) A Társaság célja a baráti találkozók, megemlékezések szervezése, „Honvéd Emlékmű” létesítése a volt laktanya területén, az 1900-as évek végén megszűnt vegyivédelmi csapatok még fellelhető csapatmúzeumi anyagaival a szekszárdi múzeumok (vagy más intézmények) kiállítási lehetőségei bővítésének előre mozdítása, lehetőség esetén a középiskolai hazafias, honvédelmi nevelés segítése.

(2) A Társaság tagjainak szándékában áll a szekszárdi laktanyában valaha szolgálatot teljesített katonák és alakulataik emlékének kutatása, megőrzése, ápolása, baráti, bajtársi kötelékek erősítése különös tekintettel a helyőrség volt vegyivédelmi csapataira.

(3) A Társaság a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének teljes jogú tagja és mint ilyen élni kíván jogaival és vállalja az azzal járó kötelezettségeket.

(4) A Társaság törekszik az állami-, önkormányzati-, társadalmi- és hasonló civil szervezetekkel való együttműködésre.

III.

A TÁRSASÁG TAGJAI

3.§. (1) A Baráti Társaság tagjai:

   a) rendes,

   b) tiszteletbeli,

   c) pártoló tagok.

(2) A Társaság tagja az a természetes személy, aki a Társaság hivatalos honlapján lévő űrlap kitöltésével és beküldésével hitelt érdemlően nyilatkozik belépési szándékáról, elfogadja a Társaság célkitűzéseit és Alapszabályát, a tagdíj fizetési kötelezettségének eleget tett és felhasználói fiókkal rendelkezik.

(3) A tagságnak nem feltétele a katonai múlt.

(4) A Társaság működésében tiszteletbeli tagként magánszemély, illetve pártoló tagként magán- és jogi személy is részt vehet.

(5) Tiszteletbeli tag lehet az a Baráti Társaság tagjai által megválasztott személy, aki általában kimagasló szakmai, vagy társadalmi értékei alapján, hírnevével hozzájárul a Társaság sikeres működéséhez, elismertségét, jó hírét erősíti.

(6) Pártoló taggá váláshoz ezen túlmenően az is szükséges, hogy a pártoló tag vagyoni hozzájárulással is segítse a Társaság céljainak megvalósítását.

IV.

 A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

 

4.§. (1) A tagsági viszony keletkezhet:

   a) a tagok és a pártoló tagok esetében tagfelvétellel;

   b) a tiszteletbeli tag megválasztásával.

(2) A tagsági- és pártoló tagsági viszony létesítését a belépni szándékozó kezdeményezheti a Társaság honlapján található „Felvételi kérelem” kitöltésével és online (vagy a kinyomtatott példány) beküldésével.

       A beérkezett kérelemről a Vezetőség (esetlegesen szükséges pontosítások után) haladéktalanul dönt, melyről a jelentkezőt a megadott elérhetőségén értesíti.

     A felvételről szóló döntés megismerését követően a rendes tag kérelmező befizetheti a tagdíjat, a pártoló tag teljesítheti anyagi vállalását.

A taggá válás ideje a tagdíj Társaság számlájára való beérkezésének (vagyoni hozzájárulás teljesülésének) időpontja.

Ezt követően a tag megkapja a lehetőséget a Társaság közösségi csoportjához való csatlakozásra, ezzel egyidejűleg a honlap adminisztrátora elkészíti a tag személyes felhasználói fiókját, melynek adatait a rendszer automatikusan továbbítja a tagnak.

(3) A Társaság bármely tagja kezdeményezheti arra érdemes személy tiszteletbeli taggá választását. A kezdeményezést indoklással együtt a Vezetőség részére elektronikus levél formájában kell megküldeni.

A kezdeményezést a Vezetőség haladéktalanul megtárgyalja és dönt a rendkívüli online közgyűlés meghirdetéséről, ahol a tagság szavaz a jelölt tiszteletbeli taggá választásáról.

A szavazást az Alapszabályban meghatározott módon és feltételekkel kell lebonyolítani.

A megválasztott tiszteletbeli tagot az Elnök levélben tájékoztatja, egyidejűleg lehetőséget ad a Társaság honlapjára és közösségi platformjára való belépésre.

5. §. (1) A tagsági viszony megszűnik:

   a) a tag kilépésével (az ügyvitelre kijelölt tag kivételével)

   b) a tag halálával;

   c) tagdíj fizetési kötelezettség elmulasztása esetén;

   d) a tag kizárásával.

(2) Saját elhatározásából a tag bármikor kiléphet a Társaságból, döntéséről elegendő a Vezetőség valamely tagját elektronikus levélben (üzenetben) tájékoztatni. Kilépésekor a kezelésében lévő – a társaság (szövetség) tulajdonát képező – eszközökkel el kell számolnia. Kilépésével lemond a Társasággal szembeni bármilyen jellegű esetleges követeléséről.

(3) Aki önhibájából a befizetésre megállapított időn túl 30 napig nem teljesítette a tagdíj fizetési kötelezettségét, és ezen időszakot követően írásbeli felszólítás ellenére 30 napon belül sem tesz annak eleget, automatikusan megszűnik a tagsági viszonya, melyet a vezetőség a tagnévsorból történő törléssel állapít meg. Egyidejűleg el kell számolnia az esetleg kezelésében lévő – a társaság (szövetség) tulajdonát képező – eszközökkel.

 (4) A Vezetőség kizárhatja a Társaság tagjai közül:

   a) azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott;

   b) aki olyan magatartást tanúsít, amely ellentétes a Társaság Alapszabályában meghatározott erkölcsi elvekkel, illetve amely akadályozza a Társaság céljainak megvalósítását.

(5) Az érintett tagot a Vezetőség 3 napon belül köteles írásban (vagy elektronikus levél formájában) értesíteni az eljárás megindításáról, amellyel egyidejűleg tájékoztatja arról, hogy a következő vezetőségi ülésen – amelynek időpontja nem lehet a tagnak szóló értesítő levél kézhezvételétől számított 15 napon belül – írásban, vagy személyesen szóban (online videó beszélgetésen) előadhatja védekezését. A Vezetőség ezt követően a rendelkezésére álló adatok alapján dönt a kizárás kérdésében.

 Az Elnök a kizárásról szóló határozatot köteles az érintett tag részére a határozat meghozatalát követő 3 napon belül írásban megküldeni.

(6) A kizárt tag a Vezetőség határozatával szemben a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Társaság Közgyűléséhez fellebbezést terjeszthet elő, amelyet elektronikus levél formájában, a Közgyűléshez címzetten, de a Vezetőségnél kell előterjesztenie.

A fellebbezés beérkezését követően az Elnök 10 napon belül köteles online Közgyűlést összehívni, melyen a tagok 20 napig szavazhatnak a fellebbezés elfogadásáról, vagy elutasításáról.

(7) A kizárási eljárásban az Elnök, illetve a Vezetőség az összes keletkezett dokumentumot elektronikus formában köteles külön mappában megőrizni és – annak kérelmére – az érintett személy rendelkezésére bocsátani.

(8) Amennyiben valamely személy tagsági jogviszonya a tagdíj fizetési kötelezettség elmulasztása miatt szűnt meg, úgy ez a személy ismételten kérheti az Társaság tagjai közé való felvételét, ha vállalja, hogy tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz.

(9) Amennyiben valamely személy tagsági jogviszonya más kizárási ok miatt került megszüntetésre, úgy a Vezetőség jogosult dönteni arról, hogy a Társaság ismételten felveszi–e tagjai sorába.

V.

A TAGOK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

6.§. (1) A Társaság tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy pártolótag jogait a Vezetőségnél bejelentett képviselője gyakorolhatja. 

Azon tagok részére, akik internet hozzáférésben korlátozottak, a Vezetőség engedélyezheti a jogok – bejelentett –, közvetett módon való gyakorlását.

(2) A Társaság tagjának jogai:

– részt vehet a Társaság tevékenységében és rendezvényein, valamint kiírásnak megfelelően a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége és tagszervezetei rendezvényein;

– korlátozás nélkül használhatja a Társaság internetes platformjait

– részt vehet a Társaság valóságos és virtuális Közgyűlésén, ahol véleményt nyilváníthat, szavazhat;

– a Közgyűlésen minden tagot egy szavazat illet meg;

– a Társaság szerveibe tisztségviselőket választhat, illetve azokba választható;

– a tagok legalább egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli (virtuális) Közgyűlés és rendkívüli vezetőségi ülés összehívását kezdeményezheti,

– a tag a Vezetőségnek a Közgyűlést megelőzően ajánlásokat tehet a Közgyűlés napirendi pontjai tekintetében,

– felvilágosítást kérhet a Vezetőségtől a Társaság tevékenységéről,

– indítványt tehet a Vezetőség üléseinek napirendi pontjaira,

– betekinthet a Társaság mindazon nyilvántartásaiba, amelyet jogszabályi vagy a Társaság Alapszabályából következő rendelkezések nem tiltanak,

– a Társaság bármely szerve által hozott törvénysértő határozatát, a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.

(3) A pártoló tag jogai:

– az általános feltételeknek megfelelően részt vehet a Társaság rendezvényein;

– tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, azonban szavazati joga nincs;

– a Társaság szerveibe nem választható, illetve nem választhat.

(4) A tiszteletbeli tag jogai:

– szándéka szerint igénybe veheti a Társaság szolgáltatásait;

– a Társaság rendezvényein „vendég” -ként vehet részt;

– a Társaság szerveibe nem választható, azok döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt.

7.§.  A tagok joga, hogy igényeiknek megfelelően, településenként, vagy volt katonai szervezeteikként kisközösségeket alakítsanak, és ezek élére vezetőket válasszanak.

A kisközösségek tevékenységét a Társaság vezetősége összefogja és ajánlásaival irányítja, a Társaság anyagi lehetőségei függvényében támogatja.

8.§. (1) A Társaság tagja köteles:

– a Társaság jellegéből adódó sajátosságoknak megfelelően, rendszeres és folyamatos munkával részt venni a társasági célkitűzések és feladatok megvalósításában;

– olyan magatartást tanúsítani, amely nem veszélyeztetheti a Társaság céljának megvalósítását és a Társaság tevékenységét,

– a Társaság Alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani és végrehajtani;

– a megállapított tagdíjat határidőben, rendszeresen megfizetni, illetőleg az önként vállalt anyagi, vagy egyéb támogatást szolgáltatni.

– a Vezetőség tudomására hozni Társaság által nyilvántartott személyes adataiban történő változásokat, különös tekintettel az elérhetőség adataiban történt módosulásokra

(2) A Társaság pártoló tagja köteles az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket betartani, illetve az általa vállalt támogatást megfizetni.

 VI.

A TAGDÍJ

9.§.  A Társaság tagjaitól tagdíjat szed.

(1)   A tagdíj minimális mértéke évente 2000.- (Kettőezer) Ft.

(2)  A Társaság tagja tagdíj fizetési kötelezettségét az éves tagdíj – tárgyév március 15-ig egyösszegben való – átutalásával, vagy más módon (banki befizetéssel, vagy postai utalványon) való befizetésével teljesítheti.

(3)  Esetleges mentességről a Vezetőség dönthet.         

 VII.

A TÁRSASÁG ANYAGI ALAPJAI, GAZDÁLKODÁSA

10.§. (1) A Társaság a tagdíjakból, felajánlásokból, hozzájárulásokból biztosítja működésének anyagi fedezetét. Működési költségeihez a tagok saját tevékenységük érdekében hozzájárulhatnak.

(2)     A Társaság pályázatok benyújtásával lehetőséget kíván teremteni a 2.§-ban meghatározott saját rendezvényei, működése és a szövetségi rendezvényeken való részvétel érdekében azok finanszírozhatóságának biztosítására, segítésére.

(3)  A Társaság által szervezett baráti találkozók vendéglátási költségeit a tagok részvételük arányában egyénileg finanszírozzák.

(4)     A tagoknak lehetőségük van önkéntes, egyéni felajánlásaikkal (pénzeszközök, munka, anyagok) segíteni a Társaság által kezdeményezett akciók teljesítését. Ezen felajánlásokat azon a jogcímen kell nyilvántartani és elszámolni, amelyekre azok történtek.

(5)     A Társaság adományok fogadásakor a vonatkozó jogszabályok szerint jár el.

(6)  Szükség esetén a vezetőségnek jogában áll egy-egy nagyobb projekt pénzügyi megvalósítása érdekében gyűjtést kezdeményezni. Ezek megvalósítását a támogatásra érkező adományokból, pályázaton elnyert pénzeszközökből, saját rendezvényei pénzmaradványaiból biztosítja. 

11.§. (1) Társaság könyvvitelét, rendezvényekhez szükséges eszközök és anyagok beszerzését, szükség szerinti tárolását a vezetőség kijelölt tagja végzi segítők bevonásával. 

(2)  A számvitelt a Vezetőség negyedévente szúrópróba szerűen ellenőrzi. Az évvégi pénzügyi zárás és készletgazdálkodás ellenőrzésének eredményét a Társaság honlapjának tagok számára hozzáférhető helyén nyilvánosságra hozza.

 VIII.

A TÁRSASÁG SZERVEI

12.§. (1) A társaság szervei

   a) Közgyűlés

   b) Vezetőség

A Közgyűlés

13.§.  (1) A Társaság legfőbb határozószerve a közgyűlés, amely a Társaság jellegének megfelelően lehet virtuális-, vagy valóságos közgyűlés.

(2)  A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

   a) az alapszabály módosítása;

   b) a Társaság megszűnésének, egyesülésének elhatározása;

   c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;

   d) az éves költségvetés elfogadása,

   e) a tagdíj megállapítása.

   f) az éves beszámoló – ezen belül a Vezetőségnek a Társaság vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;

   h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt.

(3) A közgyűlést a Társaság elnöke (akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vagy a titkár) szükség szerint hirdeti meg a Társaság honlapján, közösségi platformján, illetve más elektronikus úton (sms, e-mail stb.).

(4) A közgyűlésen szavazati joggal az rendelkezik, akinek tagsági jogviszonya azon a napon fennáll. A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. A tiszteletbeli és a pártoló tagok a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vehetnek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek.

14.§. (1) A Társaságnál létrehozott valamennyi szavazás akkor érvényes és eredményes, ha a tagok többsége azonos módon nyilvánít véleményt.

(2) A titkos szavazás alapvetően a világhálón történik a tagok elektronikus elérhetőségére megküldött űrlapokon.

(3) Nyílt szavazás lefolytatható a Társaság közösségi platformja megfelelő szolgáltatásával, illetve az elektronikus elérhetőségekre küldött üzenetekkel.

15.§. (1) Közgyűlést valóságos formában évenként egyszer kell tartani. A közgyűlésen a vezetőség beszámol az elmúlt év során végzett feladatokról, tájékoztatást ad a következő év tervezett feladatairól, illetve a tagok élő szóban értékelik a végzett tevékenységeket, javaslatokat fogalmaznak meg a további munkához. A valóságos közgyűlés időben általában egybeeshet baráti találkozóval.

(2) A virtuális közgyűlésen a tagság többségi szavazással dönt a legalább a három héttel előbb meghirdetett javaslatokról, de tíz tag kérésére tervbe vehet, egyszerű szavazattöbbséggel elfogadhat, vagy elutasíthat javaslatokat a Társaság tevékenységének tervéből.

16.§. (1) A közgyűlés ülései nem nyilvánosak, azon a tagokon és a vezetőség tagjain kívül a Vezetőség által meghívottak, továbbá az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

(2) Az online közgyűlés anyagait a Társaság zárt közösségi oldalán, illetve a honlap csak tagok által látogatható lapjain közzé lehet tenni, a szavazás titkosságát azonban ebben az esetben is biztosítani kell.

(3) A Társaságot érintő egyes kérdésekben a vezetőség tagjai is kezdeményezhetnek szavazást.

17.§. (1) A Társaság működése alapvetően az online térben valósul meg, ezért internet elérés szükséges.

   a) kivételes esetben a kapcsolattartás történhet távközlési eszközön, vagy bejelentett képviselőn keresztül is.

(2) A Társaság tulajdonát képező honlapon a Társaság egészét érintő információk jelennek meg.

   a) a tagok részére a Társaság automatikusan biztosít felhasználói fiókot, melyen keresztül elérhetőek a mások számára nem nyilvános dokumentumok is;

   b) a tiszteletbeli- és a pártoló tagok a honlap kezelőjétől igényelhetik a felhasználói fiókon keresztüli hozzáférést.

(3)  A közösségi platformon lévő „privát” besorolású magáncsoport, a Társaság érdekében működik és a napi interaktív kapcsolattartást szolgálja:

  a) a rendes tagok automatikusan tagjai a közösségi csoportnak is, és korlátozás nélkül vehetik igénybe a csoport lehetőségeit;

   b) a tiszteletbeli- és a pártoló tagok egyéni elbírálást követően csatlakozhatnak a csoporthoz.

A vezetőség

18.§. (1) A vezetőség a Társaság öt vezetőségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

(2) A   vezetőség tagjait a közgyűlés választja a Társaság tagjai közül, nyílt szavazással 3 év határozott időtartamra.

(3) Az elnököt a vezetőség tagjai közül a közgyűlés választja meg.

(4) A vezetőségen belüli egyes feladatköröket a vezetőség alakuló ülésén határozzák meg.

19.§. (1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

(2) A vezető tisztségviselőkre a Ptk. 3:22 §-ban rögzített összeférhetetlenségi, illetve kizáró szabályok irányadóak.

(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az:

   a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

   b) Aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).

(5) Megszűnik a vezető tisztségviselő megbízatása:

   a) a megbízás időtartamának lejártával;

   b) visszahívással;

   c) lemondással;

   d) a vezető tisztségviselő halálával;

   e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

   f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

20.§. (1) A vezetőség hatáskörébe tartozik:

   a) A Társaság napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

   b) A beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

   c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

   d) a Társasági vagyon kezelése, a fogyóanyagok beszerzésére és felhasználására vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

   e) a közgyűlés összehívása, a tagság és a Társaság szerveinek értesítése;

   f) a vezetőség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

   g) részvétel a közgyűlésen és válaszadás a Társasággal kapcsolatos kérdésekre;

   h) kapcsolattartás a tagokkal, lehetséges új tagok (volt szekszárdi katonák) felkutatása;

   i) a tag felvételéről való döntés

   j) a tagság nyilvántartása;

   k) a Társaság határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

   l) a Társaság működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

   m) a Társaságot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;

   n) döntés tagdíj mentességről,

   o) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

21.§. (1) A vezetőség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. A vezetőségi ülést az elnök a napirendi javaslatok megjelölésével legalább 10 nappal az ülés időpontja előtt hirdeti meg. Az ülésre – tanácskozási joggal – külső szervek képviselőit, illetőleg társasági tagokat, szakértőket stb. is meghívhat.

(2) A vezetőség határozatképes, ha ülésén legalább 3 tag jelen van. A vezetőség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

(3) A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet (emlékeztetőt) kell felvenni. A dokumentumnak tartalmaznia kell a megjelentek névsorát, a napirendek megvitatásának lényeges mozzanatait és a meghozott határozatokat.

 IX.

A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, ALÁÍRÁSI JOGOK

22.§.  (1) A Társaság törvényes képviseletét az elnök látja el.

a) Az elnök akadályoztatása esetén a Társaság képviseletére bármelyik két vezetőségi tag együttesen és általános jelleggel jogosult.

(2) Az elnök képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

(3) Az elnök képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

(4) A kiadványozás joga az elnököt illeti meg. A jog az elnök tartós akadályoztatása esetén átruházható.

(5) A Társaság bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök önállóan jogosult, míg a vezetőség más tagjai közül két személy együttes aláírása szükséges.

 X.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

23.§.  A Társaság létrehozása nem igényel bírósági, vagy hatósági bejegyzést, regisztrációt.

24.§.  A Társaság megszűnik, ha a tagok száma egy főre csökken.

25.§.  Az alapszabályban nem rendezett ügyeket és teendőket illetően a magyar jogrendhez kívánunk igazodni.

26.§. Jelen Alapszabály előírásai 2024. január 01-től alkalmazandóak, egyidejűleg a 2017. augusztus 09-től érvényben lévő, többször módosított Alapszabály hatályát veszti.

Budapest, 2023. december 06.