A SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társaságának Alapszabálya

Hatályos: 2019. április 24-től (aktualizálva: 2023. július 17-én)

1.§. A szerveződés neve: SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága (VVBT). A Társaság alapítási ideje: 2017. július 20.
A Társaság székhelye: 1202 Budapest, Debrecen utca 22., levelezési címe 7370 Meződ, Ságvári u. 6.

Adószáma: 21775002-1-43

2.§. A Társaság logója:                             

3.§. A Társaság jogállása
(1) A Társaság demokratikus, virtuális baráti közösség, jellegét tekintve egyszerű civil szervezet, amely jogi személyiséggel nem rendelkezik.
(2) Tényleges szervezeti élete esetleges, rendezvény-orientált.
(3) Tagjai Szekszárd város katonahagyományait ápoló és művelődési tevékenységet kívánnak folytatni. Szándékukban áll a szekszárdi laktanyában valaha szolgálatot teljesített katonák és alakulataik emlékének megőrzése, ápolása, baráti, bajtársi kötelékek erősítése különös tekintettel a helyőrség volt vegyivédelmi csapataira.

4.§ A Társaság a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének teljes jogú tagja és mint ilyen élni kíván jogaival és vállalja az azzal járó kötelezettségeket.
(1) A Társaság törekszik a hasonló szervezetekkel való együttműködésre.

5.§. A Társaság célja a baráti találkozók, megemlékezések szervezése, „Honvéd Emlékmű” létesítése a volt laktanya területén, az 1900-as évek végén megszűnt vegyivédelmi csapatok még fellelhető csapatmúzeumi anyagaival a szekszárdi múzeumok (vagy más intézmények) kiállítási lehetőségei bővítésének előre mozdítása, lehetőség esetén a középiskolai hazafias, honvédelmi nevelés segítése.

6.§. A Társaság tagja az, aki hitelt érdemlően nyilatkozik belépési szándékáról a Társaság hivatalos honlapján (www.szegzard-veve2017.hu), tagdíj fizetési kötelezettségének eleget tett és felhasználói fiókkal rendelkezik.

Mindezekkel elfogadja a Társaság célkitűzéseit, és kinyilvánítja azt a szándékát, hogy támogatni kívánja azok megvalósítását.

A tagságnak nem feltétele a katonai múlt.
Az ügyvitelre kijelölt tag kivételével a tagságot bármely tag azonnali hatállyal felmondhatja.

7.§. A Társaság tagjaitól éves tagdíjat szed.
(1) Az éves tagdíj mértéke minimum 1000.-Ft/fő.
(2) Tagdíj fizetési kötelezettségét a Társaság tagja az éves tagdíj – tárgyév március 31-ig egyösszegben való átutalásával, vagy más módon (banki befizetéssel, vagy postai utalványon) való befizetésével teljesítheti:
– a számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt Sásdi Fiókja, 7370 Sásd, Dózsa György u. 2.
– a számla tulajdonosa: SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága
– a számla száma: 11731111-23144613

(3) Esetleges tagdíj mentességről a Vezetőség dönthet.

8.§. A társaság anyagi alapjai, gazdálkodása
(1) A Társaság a tagdíjakból a szervezetnél maradó anyagi alapokkal rendelkezik, működési költségeihez a tagok saját tevékenységük érdekében hozzájárulhatnak.
(2) A Társaság az 5.§-ban meghatározott rendezvényei és saját működése érdekében, pályázatok benyújtásával lehetőséget kíván teremteni azok finanszírozhatóságának biztosítására, segítésére.
(3) A Társaság által szervezett baráti találkozók vendéglátási költségeit a tagok részvételük arányában egyénileg finanszírozzák.
(4) A tagoknak lehetőségük van önkéntes, egyéni felajánlásaikkal (pénzeszközök, munka, anyagok) segíteni a Társaság által kezdeményezett akciók teljesítését. Ezen felajánlásokat azon a jogcímen kell nyilvántartani és elszámolni, amelyekre azok történtek.
(5) Szükség esetén a vezetőségnek jogában áll egy-egy nagyobb projekt pénzügyi megvalósítása érdekében gyűjtést kezdeményezni. Ezek megvalósítását a támogatásra érkező adományokból, pályázaton elnyert pénzeszközökből, saját rendezvényei pénzmaradványaiból biztosítja.

9.§. A tagok joga, hogy igényeiknek megfelelően településenként, vagy volt katonai szervezeteikként kisközösségeket alakítsanak, és ezek élére vezetőket válasszanak. A kisközösségek képviselői tanácskozási joggal részt vesznek a Társaság Vezetőségének munkájában. 
A kisközösségek tevékenységét a Társaság elnöksége összefogja és ajánlásaival irányítja, a Társaság anyagi lehetőségei függvényében támogatja.

10.§. A Társaság legfőbb határozószerve a közgyűlés, amely a Társaság jellegének megfelelően lehet virtuális-, vagy valóságos közgyűlés.
(1) A közgyűlést a Társaság elnöke (akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vagy a titkár) szükség szerint hirdeti meg a Társaság honlapján, illetve más elektronikus úton (sms, e-mail stb.).
(2) A virtuális közgyűlésen a tagság többségi szavazással dönt a legalább a három héttel előbb meghirdetett javaslatokról, de tíz tag kérésére tervbe vehet, egyszerű szavazattöbbséggel elfogadhat, vagy elutasíthat javaslatokat a Társaság tevékenységének tervéből.
(3) Valóságos közgyűlést évenként egyszer kell tartani. A közgyűlésen a vezetőség beszámol az elmúlt év során végzett feladatokról, tájékoztatást ad a következő év tervezett feladatairól, illetve a tagok élő szóban értékelik a végzett tevékenységeket, javaslatokat fogalmaznak meg a további munkához. A valóságos közgyűlés időben általában egybeeshet baráti találkozóval.
(4) A Társaságot érintő egyes kérdésekben a vezetőség tagjai is kezdeményezhetnek szavazást.
(5) A szavazás alapvetően a világhálón történik a https://szegzard-veve2017.hu/szavazas/, vagy a https://szegzard-veve2017.hu/forum-2/forum/szavazas/ menüpontokon, illetve a szegzard.veve2017@gmail.com e-mail címen, vagy a +3630 202 2556 mobilszámra küldött SMS üzenettel.

(6) A Társaságnál létrehozott valamennyi szavazás akkor érvényes és eredményes, ha a tagok többsége azonos módon nyilvánít véleményt.

11.§. A közgyűlés – demokratikusan – legalább háromévenként vezetőséget választ. A vezetőség létszáma öt fő, az egyes feladatköröket a vezetőség alakuló ülésén határozzák meg. A tagság többségi szavazattal tiszteletbeli elnököt választhat a közmegbecsülést élvező személyek közül.
A vezetőség köteles évenként részletes tevékenységi tervet kidolgozni, azt a tagok számára elérhetővé tenni és annak teljesítését nyomon követni.

12.§. A Társaság könyvvitelét, a működéshez, rendezvényekhez szükséges eszközök és anyagok beszerzését, szükség szerinti tárolását a gazdasági felelős végzi segítők bevonásával. 

(1) A számvitelt a Vezetőség negyedévente szúrópróba szerűen ellenőrzi. Az évvégi pénzügyi zárás és készletgazdálkodás ellenőrzésének eredményét a Társaság honlapjának tagok számára hozzáférhető helyén nyilvánosságra hozza. 

13.§. A Társaság képviselete, aláírási jogok
(1) A Társaság képviseletére az elnök, illetve az általa felkért személy jogosult.
(2) A kiadványozás joga az elnököt illeti meg. A jog az elnök tartós akadályoztatása esetén átruházható.
(3) A pénzforgalmi aláírás (banki utalás) jogát a Vezetőség tagjai közül, bármelyik kettő személy együttesen gyakorolja.

14.§. A Társaság létrehozása nem igényel bírósági, vagy hatósági bejegyzést, regisztrációt.

15.§. A Társaság megszűnik, ha a tagok száma egy főre csökken.

16.§. Az alapszabályban nem rendezett ügyeket és teendőket illetően a magyar jogrendhez kívánunk igazodni.

17.§. Jelen Alapszabály hatályba lépésével egyidejűleg a 2017. augusztus 09-től érvényben lévő, többször módosított Alapszabály érvényét veszti.